ภาพจิตรกรรม Les Demoiselles d’Avignon ของ Picasso กับนัยความหมายที่สื่อผ่านผลงานศิลปะ

ภาพจิตรกรรม Les Demoiselles d’Avignon

ภาพจิตรกรรมโสเภณีเปลือยเปล่าทั้งห้ากำลังเปิดม่านแสดงท่าทางยั่วยวนในซ่องแห่งเมือง Avignon นี้ มีชื่อว่า Les Demoiselles d’ Avignon ถูกวาดขึ้นในปี 1907 โดย Pablo Picasso ถือเป็นภาพ Modernist ภาพแรกๆที่ทำลายขนบเดิมในอดีต เห็นได้จากวิธีการเขียนภาพที่ไม่เหมือนจริงตามธรรมชาติ เป็นการนำเศษระนาบแบนๆมาประกอบเป็นรูปร่าง ส่วนใบหน้าได้แรงบันดาลใจจากหน้ากากและประติมากรรมของชนพื้นเมืองแอฟริกันซึ่งเป็นที่นิยมในยุโรป เนื่องจากช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประเทศในยุโรปนั้นล่าอาณานิคม จึงมีการนำเข้าสิ่งของต่างๆจากประเทศในอาณานิคม นอกจากนี้ภาพยังสะท้อนความคิดของคนในสังคม กล่าวคือ Picasso เรียกภาพนี้ว่า ภาพแห่งการขับไล่วิญญาณร้าย โดยวิญญาณร้ายที่ว่าคือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งคนในยุโรปตอนนั้นกลัวโรคนี้มาก โดยภาพโสเภณีก็โยงไปถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

ภาพจิตรกรรมในช่วงเริ่มต้นการเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 ของ Picasso ภาพนี้ เป็นต้นแบบให้กับภาพจิตรกรรมของศิลปินชาวอเมริกัน Robert  Colescott ชื่อผลงานคือ Les Demoiselles d’ Alabama : Vestidas วาดขึ้นในปี 1985 ภาพนี้ได้เปลี่ยนแปลงบริบททางสถานที่ให้ต่างออกไป โดยเปลี่ยนเป็นเมือง Alabama รัฐทางใต้ของสหรัฐอเมริกา สะท้อนภาพทางสังคมอีกแบบหนึ่ง หญิงโสเภณีในภาพจึงมีทั้งคนผิวขาวและผิวสี แม้การจัดองค์ประกอบของภาพจะเหมือนกับภาพต้นแบบ แต่ลักษณะการเขียนภาพนั้นแตกต่าง ทำให้รู้ว่าเป็นงานคนละกลุ่มกัน ทั้งวิธีการเขียนภาพเหมือนจริงมากกว่าภาพต้นแบบ อีกทั้งไม่ได้วาดใบหน้าให้เหมือนกับหน้ากากและประติมากรรมของชนพื้นเมืองแอฟริกันแล้ว

การเขียนภาพเช่นนี้ไม่ใช่การลอกเลียนแบบภาพ แต่เป็นแนวคิดการหยิบยืมที่เกิดความนิยมตั้งแต่ปี 1980 แสดงว่าศิลปินไม่เชื่อในความดังเดิมแล้ว ศิลปินมักจะหยิบยืมผลงานศิลปะอันโด่งดังในอดีตมาวาดใหม่ โดยยืมองค์ประกอบหรือส่วนต่างๆของภาพมาเขียนด้วยวิธีและบริบทใหม่ๆให้ต่างไปจากภาพต้นแบบ ดังลักษณะที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งการเขียนภาพที่ใช้แนวคิดนี้จะช่วยเพิ่มความหมายของภาพ ภาพจิตรกรรมของ Colescott ภาพนี้อาจไม่ได้มีความหมายแฝงถึงความหวาดกลัวในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่อาจสะท้อนความคิดในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนผิวขาว และผิวสีอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงทางเชื้อชาติของคนในสหรัฐอเมริกา ที่เกิดจากการเข้ามาของกลุ่มคนเชื้อชาติอื่นในกรณีต่างๆ เช่น คนผิวสีในแอฟริกาถูกส่งตัวมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อนำมาเป็นทาสโดยพ่อค้าทาส ซึ่งเรื่องนี้สัมพันธ์กับการล่าอาณานิคมของยุโรป จึงอาจเป็นการสะท้อนเรื่องราวทางสังคมบางอย่างที่เชื่อมโยงกับภาพต้นแบบได้

ผลงานศิลปะจึงมักจะแฝงแง่มุมต่างๆของแต่ละสังคมที่ไม่เหมือนกัน  เพราะศิลปะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถูกขับเคลื่อนโดยสังคมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนภาพทางสังคมได้อย่างดี