Tag: ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันการแบ่งแยกผู้สมัครประกาศรับสมัครงาน ควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันการแบ่งแยกผู้สมัคร

ในการ ประกาศรับสมัครงาน จะมีหน้าที่หลัก ๆ ก็คือการหาผู้สมัครเข้าทำงานตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ซึ่งข้อมูลในใบประการรับสมัครจะต้องสามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้เข้าสมัครได้ดี อีกทั้งยังต้องมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมทั้งเรื่องของตำแหน่งงาน เงินเดือน สวัสดิการ คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่บางบริษัทก็มีข้อกำหนดที่แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกผู้สมัครอย่างชัดเจน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข โดยจะกล่าวถึงในบทความนี้ว่ามีอะไรบ้างในการเขียน ประกาศรับสมัครงาน ให้เหมาะสมโดยไม่มีการแบ่งแยก  การเลือกปฏิบัติของการ ประกาศรับสมัครงาน   สำหรับการเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครที่จะเข้ามาสมัครงานซึ่งอยู่ในใบ ...