ประกาศรับสมัครงาน ควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันการแบ่งแยกผู้สมัคร

ประกาศรับสมัครงาน

ในการ ประกาศรับสมัครงาน จะมีหน้าที่หลัก ๆ ก็คือการหาผู้สมัครเข้าทำงานตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ซึ่งข้อมูลในใบประการรับสมัครจะต้องสามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้เข้าสมัครได้ดี อีกทั้งยังต้องมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมทั้งเรื่องของตำแหน่งงาน เงินเดือน สวัสดิการ คุณสมบัติผู้สมัคร และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่บางบริษัทก็มีข้อกำหนดที่แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกผู้สมัครอย่างชัดเจน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข โดยจะกล่าวถึงในบทความนี้ว่ามีอะไรบ้างในการเขียน ประกาศรับสมัครงาน ให้เหมาะสมโดยไม่มีการแบ่งแยก 

การเลือกปฏิบัติของการ ประกาศรับสมัครงาน  

สำหรับการเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครที่จะเข้ามาสมัครงานซึ่งอยู่ในใบ ประกาศรับสมัครงาน สามารถกล่าวได้ดังนี้ 

  • การระบุอย่างชัดเจนถึงเพศ ภาษา อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ ซึ่งจะทำให้เกิดการคัดผู้สมัครออก 
  • ระบุช่วงอายุที่สามารถสมัครงานได้ 
  • มีอคติโดยไม่รู้ตัวกับผู้สมัครนั่นก็คือความรู้สึกเกลียดหรือชอบคนบางกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการเหยียดเพศ อายุ รูปลักษณ์ภายนอก 
  • การเลือกผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเดียวกันกับตนเอง พฤติกรรมนี้สื่อให้เห็นถึงการกีดกันผู้สมัครหลายคนซึ่งบางคนก็จบจากโรงเรียนที่มีมาตรฐานดีกว่า 
  • มีการเลือกปฏิบัติโดยอคติต่อคนนั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมและไม่ยุติธรรมสำหรับผู้สมัครคนอื่น ๆ 

มีวิธีไหนในการหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติภายในใบ ประกาศรับสมัครงาน 

หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแบ่งแยกผู้สมัครใน ประกาศรับสมัครงาน สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • ในการแบ่งแยกอายุนั้นควรระบุเกี่ยวกับผู้มีประสบการณ์การทำงานตำแหน่งนั้น ๆ โดยไม่ระบุถึงอายุ 
  • ไม่มีการแบ่งแยกเพศผู้สมัคร 
  • ไม่แบ่งเชื้อชาติ โดยจะยินดีรับผู้สมัครเข้าทำงานจากทุก ๆ เชื้อชาติและมีความชำนาญหรือความสามารถการทำงานตำแหน่งที่รับสมัคร 
  • ไม่แบ่งแยกผู้สมัครที่พิการ ซึ่งในการ ประกาศรับสมัครงาน จะไม่ระบุอย่างชัดเจนถึงสภาพร่างกายผู้สมัคร เว้นแต่ตำแหน่งที่จำเป็นต้องทำงานด้วยร่างกาย ยกตัวอย่างคือ ถ้าสมัครเป็นพนักงานขับรถจะต้องมีใบขับขี่ 
  • ไม่แบ่งแยกศาสนา ต้องรับผู้สมัครไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม เว้นแต่งานตำแหน่งนั้นต้องทำงานโดยใช้ศาสนา ยกตัวอย่างคือ บาทหลวงของศาสนาคริสต์ที่จะต้องทำพิธีศีลจุ่ม 

จะเห็นจากที่กล่าวมาทั้งหมดในบทความนี้ทำให้ได้รู้ถึงการหลีกเลี่ยงความไม่เท่าเทียมของการ ประกาศรับสมัครงาน ว่ามีวิธีใดบ้างเพื่อลดปัญหาการกีดกันผู้สมัครตำแหน่งต่าง ๆ อีกทั้งวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้ได้พนักงานที่มีความสามารถและมีคุณภาพการทำงานสูง ช่วยให้บริษัทเติบโตได้ดีทีเดียว